Privātuma politika

Latvijas Psihiatru asociācija (turpmāk – LPA, pārzinis vai mēs), lai nodrošinātu savu funkciju izpildi un mērķu sasniegšanu, savas darbības ietvaros apstrādā noteikta veida informāciju par fiziskām personām.

Ar šo personas datu aizsardzības politiku mēs vēlamies jūs informēt par LPA veikto personas datu apstrādi un jūsu tiesībām attiecībā uz to. Mēs vēlamies uzsvērt savu stingro apņemšanos nodrošināt personas datu aizsardzību un norādām, ka visā jūsu komunikācijā un sadarbībā ar LPA mēs nodrošināsim personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas datu apstrāde var attiekties gan uz esošajiem, gan bijušajiem LPA biedriem un pakalpojumu izmantotājiem; bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem LPA darbiniekiem; pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar LPA.

Apstrādājot personas datus, LPA ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) un citus datu apstrādi un privātumu regulējošos normatīvos aktus.

LPA atsevišķiem datu apstrādes nolūkiem var noteikt papildu noteikumus, par ko tiksiet informēts brīdī, kad sniegsiet attiecīgos datus.

Datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Psihiatru asociācija;
Reģistrācijas numurs: 40008172347;
Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005,
E-pasta adrese: psihiatruasociacija@psihiatruasociacija.lv.

1. Datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats

LPA veic personas datu apstrādi šādos nolūkos:

1.1. Biedru reģistra uzturēšana. Iesniedzot LPA iestāšanās iesniegumu, jūs tajā norādāt noteiktus personas datus. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir pārzinim uzlikts juridisks pienākums, kā arī pārziņa leģitīmās intereses – saziņas ar biedriem īstenošana.

1.2. Tālākizglītības pasākumu (semināru, konferenču u. tml.) rīkošana. Iesniedzot iestāšanās iesniegumu vai atsevišķu iesniegumu ar kontaktinformāciju attiecīgās informācijas saņemšanai, jūs piekrītat informācijas saņemšanai no LPA par tās rīkotajām sēdēm un konferencēm, Latvijā un starptautiski notiekošām konferencēm, psihiatrijas aktualitātēm, izmaiņām likumdošanā, kā arī jaunāko zinātnisko rakstu, psihiatrijas žurnālu un izglītojošu materiālu/informācijas saņemšanai no LPA vai tās sadarbības partneriem. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana un dati tiks glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

1.3. Sertifikācijas un Revīzijas komisiju darbības nodrošināšana. LPA apstrādā personu datus komisiju darbībā. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir pārzinim uzlikts juridisks pienākums.

1.4. Publikāciju ievietošana LPA tīmekļvietnē. Iiesniedzot publikāciju tās publicēšanai LPA tīmekļvietnē www.psihiatruasociacija.lv, jūs piekrītat savu personas datu – vārda, uzvārda, iegūtās izglītības, kā arī fotoattēla – apstrādei. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana un dati tiks glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

1.5. Grāmatvedība, maksājumu informācijas apstrāde. Mēs saņemam jūsu maksājumu informāciju, kad veicat LPA sniegto pakalpojumu apmaksu. Personas datu apstrādes juridiskais pamats – pārzinim uzlikts juridisks pienākums.

1.6. Pretendentu atlase, darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana. Pēc vakances izsludināšanas LPA izvērtē pieteikumus, kas satur personas datus. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir pārziņa leģitīmās intereses – darbinieku atlases procesa nodrošināšana. Arī darba tiesisko attiecību ietvaros tiek apstrādāti darbinieku personas dati. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir pārzinim uzlikts juridisks pienākums.

1.7. Līgumu izpilde. Slēdzot līgumus, tajos tiek norādīti konkrēti personas dati. Personas datu apstrādes juridiskais pamats – pārzinim uzlikts juridisks pienākums.

1.8. Rīkoto pasākumu atspoguļošana LPA tīmekļvietnē. LPA rīkotie pasākumi var tikt fotografēti.  Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir pārziņa leģitīmās intereses – nodrošināt LPA darbības atspoguļošanu reprezentatīviem un vēsturiskiem nolūkiem.

LPA jūsu personas datus var apstrādāt  papīra vai elektroniskā formātā. Personas datu apstrādi  var veikt LPA darbinieks vai kāds no LPA piesaistītajiem datu apstrādātājiem, ar ko LPA ir noslēgts līgums. LPA apstrādājot Jūsu personas datus, tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana.

 

Datu aizsardzības principi, glabāšanas laiks

LPA, apstrādājot personas datus, ievēro Regulas 5. pantā noteiktos personas datu apstrādes principus:

  •  personas datus apstrādā likumīgi, godprātīgi un pārredzamā veidā;
  •  personas datus vāc tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā.
  •  personas dati, ko apstrādā, ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai tos, kas nepieciešami to apstrādes nolūkos;
  •  apstrādā tikai precīzus personas datus, un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās; veic visus saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti;
  •  personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams konkrētajiem apstrādes nolūkiem;
  •  apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

LPA saglabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams funkciju izpildei un attiecīgo datu apstrādes nolūku sasniegšanai, kā arī tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka tiesību akti. Laika periods, cik ilgi mēs saglabāsim jūsu personas datus, ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti.

Gadījumā, ja personas datu apstrāde pamatojas uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, rakstot LPA uz adresi Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005, vai nosūtot ar elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi psihiatruasociacija@psihiatruasociacija.lv. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz tai veiktās personas datu apstrādes likumīgumu.

Informācijas apmaiņa

Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura LPA vārdā apstrādā personas datus), ja tas nepieciešams LPA funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai. Nododot jūsu personas datus apstrādātājiem, mēs pārliecināsimies, ka tie sniedz pietiekamas garantijas personas datu drošībai, īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un spēj izpildīt pienākumus, kuri ir  noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā.

Tāpat LPA var nodot jūsu personas datus kontrolējošām un tiesībsargājošām iestādēm pēc to pieprasījuma.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti Latvijas teritorijā un netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas.

Jūsu tiesības personas datu apstrādē

Saskaņā ar Regulu jums ir šādas tiesības:

1. Tiesības tikt informētam par to, kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus;

2. Gadījumā, ja personas datu apstrāde balstās uz jūsu piekrišanu – atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot attiecīgu pieprasījumu LPA uz adresi Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005, vai nosūtot ar elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi e-pastu psihiatruasociacija@psihiatruasociacija.lv;

3. Tiesības pieprasīt bez maksas sniegt informāciju par to, kādus jūsu personas datus mēs apstrādājam;

4. Tiesības prasīt jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi, dzēst jūsu personas datus, ja nepastāv pamats to apstrādei, ierobežot to apstrādi vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja datu apstrāde balstās uz piekrišanu.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai jums ir bažas par to, ka kaut kas ir noticis neatbilstoši, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu psihiatruasociacija@psihiatruasociacija.lv, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Ja neesat apmierināti ar to, kā LPA izskata sūdzību, jūs varat iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai – Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).